תקנון אתר Lockerz.co.il

 

ברוכות הבאות לאתר Lockerz.co.il, (להלן - "האתר") המשמש כחנות למכירת מוצרים באופן מקוון.

1.                כללי

1.1             השימוש והרכישה דרך האתר כפופה לתנאים המפורטים להלן והם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילי האתר ובעליו.

1.2             החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון נקבה - אף זכר במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

1.3             השימוש באתר, במידע, בתכנים ובמוצרים/שירותים המוצעים או מוצגים בו או המתאפשרים באמצעותו, לרבות רכישת מוצרים/שירותים המוצעים למכירה בו, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש"). הגלישה והשימוש באתר כאמור תחשב להסכמה מצד המשתמשת לכל התנאים, ההתניות וההודעות כאמור. יובהר, כי המשתמשת אינה חייבת להסכים לאמור בתנאי השימוש אולם אם אינה מסכים לאמור בהם, עליה לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

1.4             הזמנת המוצרים באמצעות אתר זה הנם בכפוף לרישום מוקדם ולקבלת שם משתמשת וסיסמא אישית.

1.5             כל התמונות באתר הן להמחשה בלבד. יתכנו שינויים בין התמונות לבין המוצר במציאות, מכיוון שהמוצרים מוצגים על גבי מסך מחשב ויכול להיות שיהיו הבדלי גוונים.

1.6             מחיר המוצר הוא המחיר שהיה נקוב ביום ביצוע ההזמנה. לא יחולו שינויים במחיר זה לכאן או לכאן, הן במידה ותהיה התייקרות במחיר המוצר או תהיה הוזלה או מבצע של מוצר זה.כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ (במידה וחל תשלום מע"מ על הרכישה לפי כל דין), אלא אם צוין מפורשות אחרת.

1.7             בעלי האתר ומפעיליו שומרים על זכותם לשנות תקנון זה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי אולם שינוי שיבוצע יחול רק על רכישת מוצרים ושירותים שהוזמנו לאחר השינוי. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים תגברנה הוראות תקנון זה על כל הוראה או פרסום אחר.

2.                המכירות - כללי

2.1             אתר זה מאפשר לכן להזמין ולרכוש את המוצרים המופיעים באתר, וזאת בדרך קלה ומהירה ובמחירים תחרותיים.

2.2             ניתן לראות כל מוצר מבין המוצרים המוצעים לכם על ידי האתר בדף מכירה שבו יפורטו בפניכם הפרטים המלאים ביחס לאותו מוצר. ככל שפרט מסוים אינו ברור לכן, ניתן לפנות לבירורים בנושא זה למחלקת שירות הלקוחות, על פי הפרטים המפורטים בתקנון זה להלן.

2.3             רשאית לבצע הזמנות באמצעות אתר זה רק מי שהנה בת 18 שנים ומעלה, בעלת  כתובת דוא"ל ברשת האינטרנט, בעלת כתובת בישראל לצורך אספקת המוצרים ואשר ברשותה כרטיס אשראי בר תוקף. במקרים שבהם תבקש המשתמשת לשלם שלא באמצעות כרטיס אשראי אלא באמצעות העברה בנקאית, תפנה המשתמשת לשירות הלקוחות.

2.4             המכירה תהיה תקפה רק לאחר שהמשתמשת תקבל את אישור מפעילת האתר כי ההזמנה אושרה על ידה ולאחר קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי.

2.5             במידה שהעסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי תקבל הלקוחה הודעה כדי שתפעל להסדרת האישור להשלמת העסקה. ספירת ימי האספקה תחל מיום אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. אם האישור מחברת כרטיסי האשראי לא יתקבל עד תום 5 ימים ממועד ההודעה על אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי אזי מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה.

2.6             מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה והמוסרת פרטים כוזבים צפויה לנקיטת הליכים משפטיים ואזרחיים כלפיה.

3.                הזמנת המוצרים ואישור ההזמנה

3.1             הזמנת המוצרים תעשה באמצעות האתר, בהתאם לשלבים המפורטים באתר. כאמור לעיל, הזמנת המוצרים תתאפשר רק לאחר הזנת שם משתמשת וסיסמא אישית שתימסר למשתמשת אשר ביצעה רישום מוקדם. בכל שלב שהוא תוכלי לראות את סל הקניות שלך וכן להסיר ו/או להוסיף מוצרים מסל ו/או לסל הקניות.

3.2             לצדו של כל מוצר יופיע מחירו ובסל הקניות ניתן יהיה לראות את עלותה הכוללת של ההזמנה. עלות המוצר לא כוללת גם את עלות המשלוח אשר מחירו יופיע בנפרד בהזמנה.

3.3             לאחר השלמת ביצוע ההזמנה על ידי המשתמשת תועבר ההזמנה לאישורה של מפעילת האתר, וזאת לצורך בדיקתה האם המוצרים המבוקשים במלאי וביכולתה לספק את ההזמנה במלואה

3.4            ככל שתתקבל הודעה ממפעילת האתר כי אין ביכולתה לספק את המוצרים המבוקשים, כולם או חלקם, ולרבות אספקתם בתוך מועדי האספקה שצוינו לצד כל מוצר בדף המכירה, תודיע על כך מפעילת האתר למשתמשת, תוך פירוט התשובה,  והמשתמשת במקרה זה תהיה רשאית לבטל את הזמנת המוצרים שלא ניתן לספקם כאמור וזאת ללא דמי ביטול כלשהם מצד המשתמשת.

3.5                מפעילת האתר תפנה לחברת כרטיסי האשראי או ל-PayPal, לפי העניין, על מנת לקבל את אישורה לעסקה. מובהר, כי גם אם יינתן על ידי מפעילת האתר אישור להזמנה, כאמור בסעיף 3.3 לעיל, אך לא יינתן אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי, כי אז יחול האמור בסעיף 2.5 לעיל, ולא ייראו באישור שניתן על ידי מפעילת האתר כאמור בסעיף 3.3 לעיל כהתחייבות של מפעילת האתר לספק את המוצרים.

 

4.                אספקת המוצרים

4.1             אספקת המוצרים תהא בהתאם למועדים המצוינים בהזמנה שאושרה על ידי מפעילת האתר. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

4.2             אספקת המוצרים לכתובת האספקה שנמסרה על ידי המשתמשת תהיה על ידי חברת השליחויות שבחרה המשתמשת בהזמנתה ו/או בדואר רשום באמצעות דואר ישראל ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. במידה וכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח בדואר רשום.

4.3             האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. מפעילת האתר רשאית (אך לא מתחייבת) לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת מפעילת האתר לספקה למשתמשת.

4.4             עם אישורו של תקנון זה, המשתמשת מוותרת בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפיי מפעילת האתר בקשר לכל איחור באספקת המוצרים והיא פוטרת בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות בקשר לכך.

5.                אחריות למוצרים

5.1             מפעילת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש.

5.2             על המשתמשת לבדוק את המוצר בעת קבלתו ולדווח מיידית למפעילת האתר על כל פגם או אי התאמה של המוצר למוצר שהוזמן.אם המשתמשת סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לנציגי שירות הלקוחות ואלה יטפלו בפנייה בהקדם.

6.                ביטול הזמנה

6.1             המשתמשת תהיה רשאית לבטל את העסקה בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") ביטול ההזמנה יכול להתבצע מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר.

6.2             ככל שהמשתמשת תבקש לבטל את הזמנה, ביטול ההזמנה ייעשה בכתב.

6.3             מובהר בזאת, כי אם ביטלה משתמשת הזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר, לבין הפרטים שנמסרו לה ביחס למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של העסקה בידי מפעילת האתר והמוצר נמסר כבר למשתמשת, תחזיר המשתמשת את המוצרים על חשבונה למקום עסקה של מפעילת האתר בהוד השרון.

 

7.                הגבלת השימוש באתר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה מפעילת האתר רשאית למנוע ממשתמשת מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

7.1             המשתמשת ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

7.2             המשתמשת הפרה תנאי מתנאי השימוש;

7.3             המשתמשת מסהר בעת ההרשמה לאתר ו/או למוקד שירות הלקוחות פרטים שגויים; 

7.4             המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברות או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמן של החברות ו/או בצד ג' כלשהו לרבות משתמשים אחרים באתר.

8.                הגבלת אחריות

8.1             בכל מקרה ובשום מצב מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:

8.1.1             לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמשת או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה;

8.1.2             לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או במוצר ו/או בשירות ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה במפעילת האתר, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמשת בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמשת כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט מפעילת האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;

8.1.3             לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמשת ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע,  ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).

8.1.4             לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.

9.                אבטחה ושימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשת

9.1             מפעילת האתר משקיעה את אמצעי הזהירות המקובלים על מנת להבטיח את אבטחת הנתונים המוזנים על ידי המשתמשת, לרבות פרטי המשתמשת ופרטי התשלום דרך הרשת.

9.2             בהתאם, כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באמצעות פלטפורמת התשלומים הותיקה2Checkout  https://www.2checkout.com/about. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך בקשר עם מידע זה לרבות אך לא רק אם יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

9.3             מפעילת האתר לא תעשה כל שימוש במידע שנמסר לה על ידי המשתמשת במועד ביצוע ההזמנה אלא למטרת ביצוע ההזמנה, אישורה, לרבות אצל צדדים שלישיים, ואספקת המוצרים, ובכפוף לאמור בסעיף 9.4 להלן המידע האמור לא יימסר לגוף אחר למעט לגורמים הקשורים לביצוע ולאספקת המוצרים.

9.4             פרטי המשתמשת לא יועברו לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש מפעילת האתר לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל מפעילת האתר התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמשת וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמשת לבין מפעילת האתר; (ג) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל מפעילת האתר כי המשתמשת ביצעה מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/אובמי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל מפעילת האתר חשד כי המשתמשת עשתה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל מפעילת האתר חשד כי המשתמשת הפרה איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עמה ו/או עם מי מטעמה.

9.5             בהרשמה לאתר מאשרת המשתמשת, לכלול אותה ברשימת הלקוחות הנמנים על תפוצת הדיוור הישיר של  מפעילת האתר והיא מאשרת למפעילת האתר לשלוח אליה דואר עם מסר שיווקי. ניתן להסיר את הרישום מרשימת התפוצה בכל עת באמצעות פנייה לשירות הלקוחות.

9.6             רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות כאמור.

10.             קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): בתכני האתר, במוצרים ושירותים המוצעים בו, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד - הוא של מפעילת האתר בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

11.             שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור בכל נושא שהוא ניתן ליצור קשר עם שירות לקוחות
בדואר אלקטרוני admin@lockerz.co.il

בטלפון: 054-4945702

12.             שונות

12.1          כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות ביצוע עסקאות, גלישה באתר, התכנים, המוצרים והשירותים ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש, לשימוש באתר ולמוצרים הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה ותחולתו של כל דין זר. 

12.2          במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

12.3          כל השתהות של מפעילת האתר בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תקנון זה, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלה על האמור בתקנון.

12.4          בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לאתר ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתו, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.קנייה נעימה !!!